Ochrana oznamovatelů

V souvislosti s vydáním zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), vzniká povinným subjektům uvedeným v § 8 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „zaměstnavatel") povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby dle zákona ochraně oznamovatelů, který je určen k oznamování protiprávního jednání, k němuž došlo nebo mělo dojít u zaměstnavatele.

Zákon o ochraně oznamovatelů je účinný od 1.8.2023, přičemž od 15.12.2023 je zaměstnavatel Lakum – KTL a. s., povinen zavést vnitřní oznamovací systém. 

I. Kdo může podat oznámení – Oznamovatel 

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která u firmy Lakum – KTL a. s. vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) zákona. Zaměstnavatel výslovně vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro zaměstnavatele nevykonává/nevykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznamovatelem může být také osoba, která se o uvedenou práci nebo obdobou činnost u zaměstnavatele uchází nebo ucházela.

Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, s tím, že za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Této osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích nenáleží ochrana před odvetným opatřením dle § 4 zákona.   

II. Oznámení 

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání (popis děje), jak je uvedeno v bodu III, případně i doložení důkazů.

Zákon, ani zaměstnavatel neumožňují podání anonymního oznámení, takovéto oznámení, ze kterého nebude možné dovodit totožnost oznamovatele nepodléhá ochraně dle zákona o ochraně oznamovatelů a jako takové nebude dle tohoto zákona řešeno. 

III. Co můžete oznámit

Protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u zaměstnavatele a které
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

IV. Ochrana oznamovatele

Zaměstnavatel nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo osoba podle § 4 odstavce 2 písm. a) až h) zákona byli vystaveni odvetnému opatření. 

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) může způsobit újmu. Demonstrativní výčet je uveden v § 4 zákona (např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny, změna pracovní doby atd.).

Do vnitřního oznamovacího systému je umožněn přístup pouze příslušné osobě, která má povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího písemného souhlasu nikomu dalšímu, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů, a i v tomto případě o tom musí oznamovatele předem vyrozumět a umožnit mu, aby se k poskytnutí informace vyjádřil. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.

V. Komu se oznámení podává – vnitřní oznamovací systém 

Příslušnou osobou u zaměstnavatele je Ing. Lukáš Kiša.

Zaměstnavatel přijímá oznámení písemně (elektronicky nebo v listinné podobě) i ústně (telefonicky nebo osobně). 

V. 1. Písemné oznámení

Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. Zalepenou obálku označit „k rukám Ing. Lukáš Kiša – NEOTEVÍRAT – Whistleblowing“

tj. vzorově 

Lakum – KTL a. s. 
k rukám Ing. Lukáš Kiša – NEOTEVÍRAT, Whistleblowing
Ostravská 384
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

V. 2. Písemné oznámení – elektronické 

Oznámení lze učinit i na emailovou adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

V. 3. Telefonické oznámení 

Pondělí až pátek od 10:00 do 11:00 na tel. čísle +420 737 283 932. Příslušná osoba je oprávněna s Vaším souhlasem z Vašeho oznámení pořídit zvukovou nahrávku, která věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.  

V případě, že neudělíte souhlas s pořízením zvukové nahrávky bude z Vašeho telefonického oznámení sepsán písemný záznam, který zachycuje podstatu ústního telefonického oznámení. 

V. 4. Ústní oznámení 

Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Příslušná osoba je oprávněna s Vaším souhlasem z Vašeho oznámení pořídit zvukovou nahrávku, která věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.  

V případě, že neudělíte souhlas s pořízením zvukové nahrávky bude z Vašeho osobního oznámení sepsán písemný záznam, který zachycuje podstatu ústního oznámení. 

VI. Způsob vyřizování oznámení 

Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí. Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení musí příslušná osoba posoudit důvodnost oznámení a písemně o tom vyrozumět oznamovatele. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Je-li oznámení shledáno jako důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne opatření k předejití a nápravě protiprávního stavu. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

O přijatém opatření zaměstnavatel vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.  

VII. Komu se oznámení podává – vnější oznamovací systém

Oznamovatel má také možnost své oznámení podat prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti. Více informací na adrese Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)

Pověřený zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti pro příjem oznámení protiprávního jednání prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti: Mgr. Marek Netočný. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 221 997 840, kontaktní adresa: Legerova, 49, Praha 2, 120 00.

piktogram

We manufacture precision products of the highest standard for demanding customers.

piktogram

We help you with the design and advise you during development.

piktogram

The right employees are the best asset for us.

piktogram

We meet the strictest demands of the automobile industry.

piktogram

We work long term with the best manufacturers on the global market.

We are Lakum Group

Experience. Guarantee. Cost savings.

We are not just an ordinary supplier who makes products according to your requirement.
We are Lakum Group - an intelligent manufacturing company.

We have been
gaining experience
since 1998
Hundreds of millions of
manufactured
components
Minimal
fluctuation
of customers

We help customers implement their products
whilst preserving the highest standard.

We are precise down to the smallest detail.

We provide a complete service in the working of sheet metal, tubes, wire and surface finishes.
We help you with the design, advise you during development, ensure the pre-production phase and mass production.

We have been on the market for our customers since 1998.

The key employees have a lifetime of experience in the field.

We believe in long-term partnership, and customers do not leave Lakum.

We are not afraid of complicated projects - we always propose realistic solutions.

Lakum takes responsibility for the final guarantee. We guarantee our work, even in the case of any cooperation.

Meeting deadlines is crucial to us.

Production flexibility, conforming to the customer in terms of deadlines and changes in the course of production.

We fulfil what we promise, and we do not promise the impossible.

Production

Surface finishes

Assembly

Packaging

Dispatch

We have several technologies under one roof - we will reduce your logistics costs.

What we cannot manufacture ourselves we can ensure in cooperation with our verified partners of long standing.

With regard to cooperation, our existing customers appreciate our active approach to specifications and assistance during the research and development of products.
We can also help you with logistics, assembly and other cooperation.
Another advantage of cooperation with us are the extensive possibilities for optimisation of production costs.

Active project consultation

Gaining of source materials for drawing up a price offer

Drawing up price offer in cooperation with technical department

Presentation of price offer

Negotiations about cooperation conditions

Supply of prototype items

Programme timetable

Evaluation of documentation and manufacturing feasibility study

Active cooperation with customer and proposals for component optimisation

Preparation of source materials for generation of price offer for sales department

Creation of internal technical documentation

Ensuring production of first prototypes

Optimisation of production procedure

Start of mass production

Creation of metrological programmes

Measuring of manufactured parts and presentation of results

Creation of documentation of manufactured part according to customer requirement.
(PPAP, VDA2)

POPTAVKA

We will happily discuss and propose a solution for your specific project

Enter enquiry