Ochrana oznamovatelů

V souvislosti s vydáním zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), vzniká povinným subjektům uvedeným v § 8 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „zaměstnavatel") povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby dle zákona ochraně oznamovatelů, který je určen k oznamování protiprávního jednání, k němuž došlo nebo mělo dojít u zaměstnavatele.

Zákon o ochraně oznamovatelů je účinný od 1.8.2023, přičemž od 15.12.2023 je zaměstnavatel Lakum – KTL a. s., povinen zavést vnitřní oznamovací systém. 

I. Kdo může podat oznámení – Oznamovatel 

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která u firmy Lakum – KTL a. s. vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) zákona. Zaměstnavatel výslovně vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro zaměstnavatele nevykonává/nevykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznamovatelem může být také osoba, která se o uvedenou práci nebo obdobou činnost u zaměstnavatele uchází nebo ucházela.

Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, s tím, že za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Této osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích nenáleží ochrana před odvetným opatřením dle § 4 zákona.   

II. Oznámení 

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání (popis děje), jak je uvedeno v bodu III, případně i doložení důkazů.

Zákon, ani zaměstnavatel neumožňují podání anonymního oznámení, takovéto oznámení, ze kterého nebude možné dovodit totožnost oznamovatele nepodléhá ochraně dle zákona o ochraně oznamovatelů a jako takové nebude dle tohoto zákona řešeno. 

III. Co můžete oznámit

Protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u zaměstnavatele a které
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

IV. Ochrana oznamovatele

Zaměstnavatel nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo osoba podle § 4 odstavce 2 písm. a) až h) zákona byli vystaveni odvetnému opatření. 

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) může způsobit újmu. Demonstrativní výčet je uveden v § 4 zákona (např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny, změna pracovní doby atd.).

Do vnitřního oznamovacího systému je umožněn přístup pouze příslušné osobě, která má povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího písemného souhlasu nikomu dalšímu, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů, a i v tomto případě o tom musí oznamovatele předem vyrozumět a umožnit mu, aby se k poskytnutí informace vyjádřil. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.

V. Komu se oznámení podává – vnitřní oznamovací systém 

Příslušnou osobou u zaměstnavatele je Ing. Lukáš Kiša.

Zaměstnavatel přijímá oznámení písemně (elektronicky nebo v listinné podobě) i ústně (telefonicky nebo osobně). 

V. 1. Písemné oznámení

Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. Zalepenou obálku označit „k rukám Ing. Lukáš Kiša – NEOTEVÍRAT – Whistleblowing“

tj. vzorově 

Lakum – KTL a. s. 
k rukám Ing. Lukáš Kiša – NEOTEVÍRAT, Whistleblowing
Ostravská 384
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

V. 2. Písemné oznámení – elektronické 

Oznámení lze učinit i na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V. 3. Telefonické oznámení 

Pondělí až pátek od 10:00 do 11:00 na tel. čísle +420 737 283 932. Příslušná osoba je oprávněna s Vaším souhlasem z Vašeho oznámení pořídit zvukovou nahrávku, která věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.  

V případě, že neudělíte souhlas s pořízením zvukové nahrávky bude z Vašeho telefonického oznámení sepsán písemný záznam, který zachycuje podstatu ústního telefonického oznámení. 

V. 4. Ústní oznámení 

Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Příslušná osoba je oprávněna s Vaším souhlasem z Vašeho oznámení pořídit zvukovou nahrávku, která věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.  

V případě, že neudělíte souhlas s pořízením zvukové nahrávky bude z Vašeho osobního oznámení sepsán písemný záznam, který zachycuje podstatu ústního oznámení. 

VI. Způsob vyřizování oznámení 

Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí. Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení musí příslušná osoba posoudit důvodnost oznámení a písemně o tom vyrozumět oznamovatele. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Je-li oznámení shledáno jako důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne opatření k předejití a nápravě protiprávního stavu. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

O přijatém opatření zaměstnavatel vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.  

VII. Komu se oznámení podává – vnější oznamovací systém

Oznamovatel má také možnost své oznámení podat prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti. Více informací na adrese Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)

Pověřený zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti pro příjem oznámení protiprávního jednání prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti: Mgr. Marek Netočný. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 221 997 840, kontaktní adresa: Legerova, 49, Praha 2, 120 00.

piktogram

Vyrábíme precizní produkty na nejvyšší úrovni pro náročné zákazníky.

piktogram

Pomůžeme Vám s návrhem a poradíme při vývoji.

piktogram

Správní zaměstnanci jsou pro nás tou největší hodnotou.

piktogram

Splňujeme nejpřísnější požadavky automobilového průmyslu.

piktogram

Dlouhodobě spolupracujeme s nejlepšími výrobci na světovém trhu.

Jsme Lakum Group

Zkušenosti. Garance. Úspora nákladů.

Nejsme jen obyčejný dodavatel, který vyrobí produkty dle Vašeho požadavku.
Jsme Lakum - inteligentní výrobní společnost.

Zkušenosti
sbíráme
od roku 1998
Stamiliony
vyrobených
dílů
Minimální
fluktuace
zákazníků

Pomáháme realizovat vaše produkty
při zachování nejvyššího standardu.

Jsme precizní do nejmenšího detailu.

Poskytujeme kompletní servis v oblasti zpracování plechů, trubek, drátů a povrchových úprav.
Pomůžeme Vám s návrhem, poradíme při vývoji, zajistíme před produkční fázi a sériovou výrobu.

Pro své zákazníky jsme na trhu od roku 1998.

Klíčoví zaměstnanci mají celoživotní zkušenosti v oboru.

Věříme v dlouhodobá partnerství a zákazníci Lakum neopouštějí.

Nebojíme se komplikovaných projektů - vždy navrhujeme reálná řešení.

Lakum drží finální záruky. Ručíme za svou práci i v případě kooperací.

Splnění termínu dodání je pro nás klíčové.

Pružnost výroby, přizpůsobění zákazníkovi s termíny a změnami v průběhu výroby.

Plníme co slíbíme, neslibujeme nemožné.

Výroba

Povrchové úpravy

Montáž

Balení

Expedice

Máme více technologií pod jednou střechou - snížíme Vám náklady na logistiku.

S čím si neporadíme sami, zajistíme v kooperaci s dlouholetými prověřenými partnery.

Zákazníci dlouhodobě oceňují náš aktivní přístup k zadání a pomoc při výzkumu a vývoji produktu.
Pomůžeme vám také s logistikou, montáží nebo dalšími kooperacemi.
Výhodou spolupráce s námi jsou rozsáhlé možnosti optimalizace nákladů na výrobu.

Aktivní konzultace projektu

Získání podkladů pro tvorbu cenové nabídky

Tvorba cenové nabídky ve spolupráci s technickým oddělením

Prezentace cenové nabídy

Jednání o podmínkách spolupráce

Dodání prototypových kusů

Časový harmonogram výroby

Vyhodnocení dokumentace a posouzení vyrobitelnosti

Aktivní spolupráce se zákazníkem a návrhy na optimalizaci dílu

Příprava podkladů k tvorbě cenové nabídky pro obchodní oddělení

Tvorba interní technické dokumentace

Zajištění výroby prvních prototypů

Optimalizace výrobního postupu

Zahájení sériové výroby

Tvorba metrologických programů

Měření vyrobených dílů a prezentace výsledků

Tvorba dokumentace vyráběného dílu dle požadavku zákazníka
(PPAP, VDA2)

Zadat poptávku

Rádi zkonzultujeme a navrhneme řešení vašeho konkrétního projektu

Zadat poptávku